Strona główna » Regulamin

Kontakt

Polecamy

Promocje

PromocjaPerfumy GO CHIC PINK 100ML

Perfumy GO CHIC PINK 100ML45,50 zł44,50 zł brutto36,18 zł netto

PromocjaPerfumy GO CHIC PINK 30ML

Perfumy GO CHIC PINK 30ML24,00 zł22,00 zł brutto17,89 zł netto

PromocjaPerfumy GO CHIC 30ML cytryna, pomarańcza, piżmo

Perfumy GO CHIC 30ML cytryna, pomarańcza, piżmo24,00 zł23,00 zł brutto18,70 zł netto

PromocjaNiezbędnik Pary młodej, Organizer Ślubny, Premium

Niezbędnik Pary młodej, Organizer Ślubny, Premium79,90 zł43,90 zł brutto35,69 zł netto

PromocjaOrganizer Ślubny, Niezbędnik Pary młodej Premium

Organizer Ślubny, Niezbędnik Pary młodej Premium79,90 zł45,00 zł brutto36,59 zł netto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

REGULAMIN, WYDAWCA

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin określa:
  1. zasady korzystania ze strony internetowej https://kwiatyupominki.net, zwanej dalej jako Strona, prowadzonej przez Grzegorza Nocuń, prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą ECOFAN Grzegorz Nocuń, Aleksandria Pierwsza, Dolna, nr 40, 42-274 poczta Konopiska, NIP: 5731360201, REGON: 242948898, biuro@kwiatyupominki.net, tel. 530696918, zwanego dalej jako Wydawca,
  2. szczegółową politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora danych,
  3. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204),
  4. zasady sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem tzw. sklepu internetowego,
  5. politykę cookies.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Opis stosowanej przez Wydawcę tzw. Netykiety stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 2

UŻYTKOWNIK

 1. Osoby korzystające ze Strony, zwane będą dalej jako Użytkownik.
 2. Wydawca w ramach Strony, może świadczyć usługi drogą elektroniczną na rzecz każdego podmiotu będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zwróci się do Wydawcy z zamówieniem na świadczenie usługi drogą elektroniczną, lub korzystając ze Strony zawrze umowę na korzystanie z takiej usługi.
 3. Wydawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy.

§ 3

STRONA

 1. Wszelkie informacje zawarte na Stronie, podlegają ochronie prawa autorskiego. Wydawca nie wyraża zgody na rozpowszechnianie informacji zawartej na Stronie, bez podania jej źródła, poprzez umieszczenie stosownego linku prowadzącego bezpośrednio do tej treści na Stronie, z tym zastrzeżeniem, że link winien być pozbawiony atrybutu no follow lub równoznacznego. Wykorzystanie treści dla celów komercyjnych wymaga każdorazowej odrębnej zgody Wydawcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Umieszczenie przez Wydawcę treści na Stronie, nie stanowi przeniesienia praw do tych treści, lub zrzeczenia się tych praw.
 2. Zawarte na Stronie grafiki, układ strony (tzw. layout), moduły, komponenty, kody źródłowe, loga, nazwy handlowe i towarowe, stanowią własność ich autorów oraz licencjodawców i innych uprawnionych podmiotów, zaś ich umieszczenie na stronie nastąpiło na podstawie stosownych licencji, uprawniających Wydawcę do ich komercyjnego wykorzystania, w większości przypadków bez konieczności przypisania danych o autorze. Zasady korzystania z tych utworów, określa każdorazowa licencja do konkretnego dzieła. Przez odwiedzenie Strony, osoby trzecie nie nabywają żadnych praw do tych utworów, a w szczególności żadnych licencji, ani żadnych autorskich praw majątkowych, ani związanych z korzystaniem w imieniu autora z osobistych praw autorskich.
 3. Wydawca dokłada starań, by treści prezentowane na Stronie były przedstawiane w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny ze stanem faktycznym. Jednakże informacje zawarte na Stronie, nie stanowią źródła oficjalnych informacji, w szczególności o aktualnie obowiązującym prawie, nie stanowią także porady, opinii, sugestii lub podpowiedzi określonego działania. Korzystanie z tych informacji, w szczególności w celach komercyjnych lub inwestycyjnych, przez osobę odwiedzającą Stronę, następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność osoby, która z treści zawartych na Stronie zamierza skorzystać. Zastrzega się, że treści wskazane na Stronie, mogą być nieaktualne w kontekście obowiązującego w danym momencie stanu prawnego, lub niewłaściwe lub niewystarczające przy analizie konkretnego stanu faktycznego lub rozwiązania danego problemu. Użytkownicy przyjmują także do wiadomości, że artykuły i treści zawarte na stronie nie mogą skutecznie zastąpić indywidualnej porady.
 4. Treści zawarte na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert.

§ 4

PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wydawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. serwis informacyjny/blog,
  2. Konto,
  3. newsletter,
  4. wyznaczanie trasy,
  5. sklep internetowy.
 2. Dostęp do Strony i w/w usług jest darmowy, chyba że z wyraźnego opisu danej funkcjonalności wynika co innego. W przypadku odpłatności danej usługi lub towaru oferowanych na Stronie, Wydawca każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Dostęp do niektórych z w/w usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi.
 4. Wydawca może na Stronie oferować inne darmowe lub odpłatne usługi.
 5. Realizując obowiązek ustawowy, wydawca informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.
 6. Wydawca świadczy usługi elektronicznie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Wydawca zastrzega wstrzymanie świadczenia usług bez powiadomienia, w szczególności na wypadek koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd.

§ 5

SERWIS INFORMACYJNY / BLOG

 1. Wydawca umieszcza i udostępnia Użytkownikom na Stronie informacje, treści i utwory o tematyce zgodnej z linią programową Wydawcy, tworzące serwis, zwany dalej jako Serwis informacyjny lub Blog.
 2. Zawartość Serwisu Informacyjnego, jak i cała zawartość Strony, są przedmiotem ochrony prawa autorskiego.
 3. Opublikowanie treści w Serwisie Informacyjnym przez Wydawcę nie stanowi oświadczenia o zrzeczeniu się jakichkolwiek praw do treści.
 4. Dostęp do niektórych treści może być odpłatny, co Wydawca każdorazowo wyraźnie oznaczy.
 5. Wydawca może umożliwić Użytkownikom możliwość komentowania treści zawartych w Serwisie informacyjnym. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych komentarzy.
 6. Niezależnie od funkcjonalności opisanej wyżej, Wydawca może udostępnić Użytkownikom narzędzia lub funkcjonalności umożliwiające Użytkownikowi przechowywanie, lub udostępnianie na Stronie danych (treści), w szczególności pod postacią słowną lub graficzną. Inicjatorem takiego przekazu danych jest Użytkownik. Wydawca nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych. Wydawca nie jest zobowiązany ani co do zasady nie dokonuje wyboru informacji zawartych w przekazie inicjowanym przez Użytkownika, ani nie modyfikuje informacji zawartych w tym przekazie. Wydawca nie jest zobowiązany ani co do zasady nie bada zgodności przesyłanych przez Użytkownika danych z obowiązującymi przepisami prawa i prawami osób trzecich. Korzystający ze Strony przyjmują zatem do wiadomości, że Strona co do zasady ma charakter niemoderowany w odniesieniu do treści publikowanych przez Użytkowników.
 7. Publikując dany utwór (transmitując / publikując dane na stronie), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada doń całość stosownych praw, a w szczególności że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do danego dzieła. Przez publikację danego Utworu na Serwisie, Użytkownik udziela Wydawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do: utrwalania danego dzieła jakąkolwiek techniką, wprowadzenia go do pamięci komputera, zwielokrotniania egzemplarzy dzieła jakąkolwiek techniką, m.in. drukarską, fotograficzną i cyfrową, wprowadzenia dzieła do obrotu w Polsce i za granicą, udostępnienia dzieła za pośrednictwem sieci informatycznych (w tym Internetu), odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania dzieła, wystawiania, wyświetlania, udostępniania we wszelkich materiałach promocyjnych Wydawcy oraz w mediach,  nadania w całości i we fragmentach za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, modyfikowania dzieła, lub czynienia go elementem składowym innego utworu lub opracowania. Ponadto Użytkownik upoważnia Wydawcę do wykonywania autorskich praw osobistych do danego dzieła. Prawa o których mowa wyżej nie są ograniczone terytorialnie, ani co do liczby eksploatacji. Wydawca uprawniony jest nadto w granicach uzyskanej licencji, do udzielania wszelkich sublicencji na korzystanie z danego utworu na dowolnym polu eksploatacji. Z tytułu korzystania przez Wydawcę lub upoważniony przez niego podmiot z danego utworu, Użytkownikowi nie służy żadne wynagrodzenie.

§ 6

KONTO

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność założenia konta, zwanego dalej jako Konto.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne. Konto może jednak umożliwiać lub warunkować dostęp do dodatkowych treści lub funkcji, w szczególności takich jak:
  1. wypowiadanie się w komentarzach,
  2. wypełnianie ankiet,
  3. subskrybowanie newslettera,
  4. funkcjonalność sklepu internetowego,
 3. Konto tworzone jest za pomocą systemu / portalu / rozwiązań technologicznych oferowanych przez Wydawcę, lub przez podmioty zewnętrzne (np.: system Disqus), co może wymagać udzielenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na korzystanie z tej funkcji na rzecz operatora tego systemu. Regulamin i warunki korzystania z w/w usługi dostępne są pod adresem:

        https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles

 1. Konto ma charakter darmowy. W celu jego utworzenia i w związku z jego korzystaniem, Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż te, które ponosi standardowo korzystając z dostępu do Internetu.

§ 7

NEWSLETTER

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność otrzymywania newslettera, zwanego dalej jako Newsletter.
 2. Korzystanie z funkcji Newslettera jest dobrowolne i darmowe, wymaga jednak akceptacji niniejszego Regulaminu, polityki prywatności i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. W/w zgodzie, może towarzyszyć udzielenie dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych lub reklamowych od osób trzecich.
 4. Zapisanie się do newslettera nie rodzi roszczeń o otrzymanie jakichkolwiek treści, jego otrzymanie nie wiąże się także z uzyskaniem praw majątkowych autorskich do treści tam zawartych.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Informacja o możliwości i sposobie rezygnacji z newslettera będzie zawarta w każdej wiadomości przesyłanej Użytkownikowi z użyciem tej funkcjonalności.

§ 8

TRASA DOJAZDU

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność ustalenia trasy dojazdu do swojej siedziby lub innego miejsca wskazanego na stronie, co może wiązać się z uzyskaniem podanych przez Użytkownika w sposób ręczny lub automatyczny (w zależności od ustawień urządzenia) współrzędnych GPS lub innych danych geolokalizacyjnych.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość tak wyznaczonej trasy, jej dostępność czy aktualność. Tak realizowana usługa ma charakter darmowy, i może być realizowana z użyciem usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne (Google maps) i może wymagać akceptacji regulaminów osób trzecich.

§ 9

SKLEP INTERNETOWY – UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Wydawca może na Stronie oferować sprzedaż, najem, dzierżawę towarów lub usług, zwane dalej łącznie jako Sprzedaż z użyciem funkcjonalności tzw. sklepu internetowego. Korzystanie z tej funkcjonalności może wiązać się z koniecznością rejestracji lub założenia Konta.
 2. Warunkiem skorzystania z tej funkcjonalności jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi.
 3. Fakt rejestracji w sklepie internetowym Wydawcy, w przypadku korzystania własnego systemu rejestracji, zostanie potwierdzony przez Wydawcę stosowną wiadomością email.
 4. Realizując obowiązek ustawowy, Wydawca informuje konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu danego towaru lub usługi,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, numerze NIP – poprzez podanie tych danych na wstępie Regulaminu, a także w widocznym miejscu na Stronie, lub w zakładce „Kontakt”, „O nas”, lub analogicznej,
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą – w Regulaminie, a także na Stronie,
  4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit c – reklamacje winny być składane na adres podany w lit c wyżej,
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności – informacje te każdorazowo umieszczone są w jasny i zrozumiały sposób w opisie danego towaru lub usługi
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się – koszty te są zwykłe za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
  7. sposobie i terminie zapłaty – informacje te każdorazowo podawane są w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi,  
  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji – informacja o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przekazywana jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi; procedura rozpatrywania reklamacji opisana jest w Regulaminie,
  9. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim – Wydawca nie zobowiązał się do stosowania konkretnego kodeksu dobrych praktyk,
  10. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego,
  11. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego, na karcie dotyczącym danego towaru lub usługi,
  12. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy – co do zasady Wydawca nie przewiduje obowiązku udzielenia przez konsumenta kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, chyba że inna informacja zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego,
  13. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu tych danych w opisie danej treści cyfrowej,
  14. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu tych interoperacyjności w opisie danej treści cyfrowej,
 5. Najpóźniej na początku składania zamówienia, Wydawca wskazuje w sposób wyraźny, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 6. Wydawca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta) w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:
  1. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy,
  2. informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 7. Każdą transakcję, także z udziałem konsumentów, dokonaną z użyciem funkcjonalności sklepu internetowego, której przedmiotem jest produkt cyfrowy, dostępny bezpośrednio po dokonaniu zapłaty, Wydawca dokumentuje stosowną fakturą elektroniczną, która zostanie doręczona Użytkownikowi na adres wskazany w trakcie rejestracji.

§ 10

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Użytkownik winien korzystać ze Strony, Konta oraz z innych usług na Stronie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo m.in. zablokowania Konta lub innych usług, niedopuszczania do komentowania na stronie, usuwania komentarzy lub innych treści lub danych gdy:
  1. Użytkownik wykorzystuje Stronę lub Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu,
  2. nazwa Konta (lub komentarz) narusza prawo lub dobra osobiste osób trzecich lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propaguje przemoc, lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Wydawcę co może wprowadzać użytkowników w błąd,
  3. zachowanie Użytkownika jest źródłem szkody,
  4. Użytkownik podejmuje czynności o znamionach hackerskich, a w szczególności usiłuje przełamać zabezpieczenia Strony lub domeny/serwera na którym jest umieszczona,
  5. Użytkownik umieszcza w komentarzach treści reklamowe, lub o charakterze spamu,
  6. Użytkownik narusza prawa autorskie lub inne prawa pokrewne lub prawa własności przemysłowej Wydawcy lub osób trzecich,
  7. treść komentarzy stanowi naruszenie tzw. Netykiety opisanej w załączniku do Regulaminu.
 3. Użytkownik ponosi samodzielną, wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw i interesów osób trzecich, a w szczególności za naruszenie ich praw autorskich lub dóbr osobistych poprzez umieszczenie na Stronie treści naruszających te prawa.
 4. W przypadku jeżeli osoba trzecia wystąpi do Wydawcy z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw przez jakikolwiek utwór autorstwa danego Użytkownika (a w szczególności utwór graficzny, mem, komentarz), Użytkownik ów zobowiązuje się zwolnić Wydawcę z takiego długu, zobowiązując się także pokryć wszelkie poniesione z tego tytułu przez Wydawcę koszty.

§ 11

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także składanie Zamówień z użyciem komunikacji elektronicznej, jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 3.5 lub wersja wyższa, IE 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa,
  2. dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): nie niższe niż System Windows Vista lub Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 9.0,
  3. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2; urządzenie końcowe typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2 lub urządzenie końcowe typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,
  4. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 2.0,
  5. posiadanie dostępu do sieci Internet.

§ 12

SPRZEDAŻ TOWARÓW LUB USŁUG

 1. Wydawca zastrzega prawo modyfikacji asortymentu swych towarów i usług w każdym czasie.
 2. Wydawca świadczy Sprzedaż na podstawie każdorazowego zamówienia Użytkownika.
 3. Użytkownik może złożyć zamówienie w formie:
  1. funkcjonalności tzw. sklepu internetowego,
  2. wiadomości email przesłanej Wydawcy,
  3. wiadomości przesyłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie,
  4. pisemnej, telefonicznej, fax, lub bezpośrednio w siedzibie Wydawcy.
 4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika na Sprzedaż realizowaną w formie opisanej w ust 2 lit a wyżej, następuje z użyciem systemu informatycznego, w oparciu o instrukcje podawane na poszczególnych stronach związanych ze składaniem danego zamówienia. Złożone przez Użytkownika oświadczenie o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, stanowi ofertę Użytkownika zawarcia danej umowy. Po otrzymaniu w/w oferty, Wydawca w terminie 7 dni doręczy na wskazany adres email Użytkownika oświadczenie o przyjęciu danego zamówienia do realizacji. Z chwilą doręczenia tego oświadczenia Wydawcy, między Stronami dochodzi do zawarcia danej umowy. Po zawarciu takiej umowy, Wydawca prześle Użytkownikowi na w/w email potwierdzenie warunków danego zamówienia.
 5. Wydawca w terminie do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia w formie wskazanej w ust 2 lit b – d może złożyć ofertę, określającą warunki, oraz formę i sposób zawarcia danej umowy.
 6. Usługa dostawy, jest realizowana w sposób, w miejscu i w czasie wskazanym w danej umowie lub informacji zawartej w funkcjonalności sklepu internetowego.
 7. W przypadku sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego, Wydawca może oferować różne warianty płatności, a w szczególności:
  1. przelewy bezpośrednie,
  2. płatności kartą kredytową,
  3. płatności sms,
  4. płatności za pobraniem,

a także różne warunki dostawy danego towaru.

 1. Wskazane na Stronie ceny za usługi odpłatne, są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, która wskazywana jest odrębnie, a także kosztów korzystania z usług tzw. przelewów bezpośrednich, które także wskazywane są odrębnie.
 2. Wydawca dostarcza oferowane przez siebie towary w obrębie Polski. Dostawa do innych krajów jest możliwa, gdy funkcjonalność sklepu internetowego wyraźnie to dopuszcza. Dostawa nastąpi  na adres wskazany przez Użytkownika, lub na adres wybranego przez niego paczkomatu, zaś w przypadku usług lub towarów oferowanych w wersji cyfrowej – na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Dostawa nastąpi pod warunkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty z góry całej ceny za dany towar wraz z kosztami wysyłki, chyba że w odniesieniu do danego Towaru lub zamówienia, funkcjonalność sklepu internetowego dopuszcza możliwość płatności za pobraniem.
 3. Na żądanie Użytkownika zgłoszone w Zamówieniu, Wydawca wraz z fakturą za wykonanie Usługi doręczy mu szczegółowy raport, określający zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: rodzaj, czas trwania, częstotliwość i inne parametry techniczne Usługi.
 4. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na dostarczenie faktury elektronicznej oraz faktur bez podpisu.
 5. W przypadku transakcji, których przedmiotem są produkty cyfrowe (a w szczególności projekt instalacji), zwany dalej jako Produkt Cyfrowy, stosuje się następujące zasady i warunki dostawy:
  1. Dostawa danego Produktu Cyfrowego nastąpi po jego opłaceniu przez Użytkownika, we wskazanej w ofercie sprzedaży danego Produktu Cyfrowego wersji językowej i w formacie pliku tam podanym, na podany przez Użytkownika adres email, poprzez doręczenie Użytkownikowi w/w Produktu Cyfrowego lub linku do jego pobrania,
  2. zakupiony Produkt Cyfrowy, dostępny będzie nadto do pobrania w wersji elektronicznej także w stosownej zakładce "Moje zamówienia" przez okres czasu wskazany przez Wydawcę,
  3. Co do zasady, całkowita liczba pobrań danego Produktu Cyfrowego może zostać ograniczona przez Wydawcę tak co do liczby jak i czasu. Informacja na ten temat umieszczona będzie w sposób niebudzący wątpliwości w opisie danego Produktu Cyfrowego,
  4. Wydawca uprawniony jest w każdym czasie zmienić swą ofertę, zmodyfikować (zaktualizować) treść Produktów Cyfrowych, dostosować je do zmian prawa, jak i zakończyć możliwość pobierania Produktów Cyfrowych bezpośrednio ze strony, przy czym minimalny okres trwania tej funkcjonalności to 3 miesiące od daty zakupu danego Produktu Cyfrowego - co nie stanowić będzie podstaw jakichkolwiek roszczeń do Wydawcy, w szczególności na wypadek gdyby Użytkownik utracił uprzednio zapisany przez siebie egzemplarz danego Produktu Cyfrowego. W szczególności zaś wyjaśnia się, że Wydawca uprawniony jest w każdym czasie zakończyć oferowanie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania zawartych umów,
  5. Produkt Cyfrowy podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do Produktów Cyfrowych służą Wydawcy lub innym uprawnionym podmiotom. Mocą umowy sprzedaży danego Produktu Cyfrowego, Wydawca nie przenosi na Użytkownika żadnych z w/w praw.
  6. Z chwilą zakupu i opłacenia przez Użytkownika ceny za dany Produkt Cyfrowy, w stosunku do którego prawa autorskie przysługują Wydawcy, Wydawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z danego zakupionego przez Użytkownika Produktu Cyfrowego. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba że co innego wynika z opisu danego produktu. Użytkownik uprawniony jest korzystać z takiego produktu Cyfrowego jedynie na własny użytek, w tym także własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nie jest uprawniony rozpowszechniać Produktu Cyfrowego lub wprowadzać go do obrotu, a w szczególności nieodpłatnie udostępniać Produkt Cyfrowy osobom trzecim, ani oferować Produkt Cyfrowy jako własny utwór. Użytkownik nie jest uprawniony udzielać dalszych licencji na zakupiony Produkt Cyfrowy ani przenosić nabytej licencji. Użytkownik nie jest uprawniony usuwać zabezpieczeń danego Produktu Cyfrowego (w szczególności systemu DRM lub tzw. znaków wodnych identyfikujących dany egzemplarz Produktu Cyfrowego jako produkt pobrany ze Strony przez danego Użytkownika). Wydawca uprawniony jest wypowiedzieć niniejszą licencję w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia jej postanowień przez Użytkownika.
  7. Warunki licencyjne do Produktów Cyfrowych w odniesieniu do których prawa autorskie służą osobom trzecim, regulują stosowne postanowienia licencyjne dostępne w opisie danego Produktu Cyfrowego. Poprzez nabycie danego Produktu Cyfrowego, Użytkownik zarazem wyraża zgodę na te warunki.
 6. Omyłkowe doręczenie Użytkownikowi zamówionego przez niego Towaru, mimo nie dokonania przez Użytkownika zapłaty, lub nadanie Towaru z zastrzeżeniem omyłkowej kwoty za pobraniem,  nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty prawidłowej należności za dany Towar.
 7. Dostawa Towaru nastąpi w terminie wskazanym w opisie danego towaru lub usługi lub w podsumowaniu danego zamówienia. Dostawa zazwyczaj następuje nie dłużej niż do 10 dni roboczych. W odniesieniu do zamówień płatnych z góry, początek biegu w/w terminu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty za Towar/usługę na rachunku bankowym Wydawcy. W przypadku dostaw Towarów za pobraniem – licząc od daty potwierdzenia zamówienia przez Wydawcę. W przypadku Towarów oferowanych w przedsprzedaży, przybliżony termin dostawy określony będzie w ofercie opublikowanej na Stronie. W przypadku niedostępności danego Towaru, Wydawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o tym fakcie i ewentualnie złoży ofertę dostawy Towaru zamiennego. W zależności od wyboru Użytkownika, Wydawca dostarczy zaoferowany Towar zamienny, lub anuluje dane zamówienie i zwróci Użytkownikowi ewentualnie uiszczoną płatność.
 8. Wydawca dostarcza Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost, UPS) w formie przesyłki kurierskiej, przesyłki rejestrowanej lub nierejestrowanej lub dostawy do paczkomatu. Istnieje nadto możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Wydawcy.
 9. Dostawa do paczkomatów InPost możliwa jest w odniesieniu do mniejszych przesyłek, o gabarytach nie większych niż 41 x 38 x 64 cm i wadze nie przekraczającej 25 kg. Po doręczeniu przesyłki do paczkomatu (co zazwyczaj trwa 1-2 dni od momentu nadania paczki), Użytkownik uprawniony jest odebrać przesyłkę w ciągu 48 godzin. Po upływie w/w terminu, przesyłka zostanie przekazana do oddziału InPost. Integralność i stan opakowania przesyłki winny być sprawdzone przez Użytkownika przy odbiorze przesyłki. W razie ujawnienia niekompletności lub uszkodzenia przesyłki, zalecanym jest udokumentowanie uszkodzeń z użyciem kamery monitoringu danego paczkomatu, umieszczenie uszkodzonej i nieotwartej przesyłki w paczkomacie zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na paczkomacie i powiadomienie operatora paczkomatu i Wydawcy o reklamacji i uszkodzeniach przesyłki. W przypadku wad towaru powstałych w trakcie transportu, stosowne zgłoszenie reklamacyjne winno zostać zgłoszone do operatora paczkomatu oraz Wydawcy.
 10. W przypadku dostawy Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, kompletność Towaru oraz integralność opakowania winny być sprawdzone przez Użytkownika przy odbiorze przesyłki. W razie ujawnienia niekompletności lub uszkodzenia przesyłki, fakt ten winien zostać odnotowany w stosownym protokole sporządzonym w obecności kuriera. Ilekroć bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, dokument ten jest jedyną podstawą do przyjęcia reklamacji niekompletności lub wad jakości Towaru. Tyczy się to w szczególności umów Sprzedaży zawieranych z przedsiębiorcami.

§ 13

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie, a mających z uwagi na swą specyfikę charakter usług powtarzalnych (np.: newsletter), zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron uprawniona jest rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Powyższe nie stanowi źródła jakiegokolwiek roszczenia, z zastrzeżeniem, że Wydawca zobowiązany jest dotrzymać warunków świadczenia usług, wykupionych przez Użytkownika na czas określony (usługi o charakterze subskrypcji).
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu może być złożone w dowolnej formie. Wystarczającym jest w szczególności wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Wydawcy.
 4. Zaprzestanie lub rozwiązanie umów dotyczących korzystania z funkcjonalności oferowanych przez podmioty trzecie (w szczególności Disqus) następuje w sposób i na zasadach określonych przez dostawcę takiej usługi. W odniesieniu do usługi Disqus zasady te opisane są na stronie:

https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles

§ 14

ROZWIĄZYWANIE I ODSTĘPOWANIE OD UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik uprawniony jest rozwiązać Danę umowę Sprzedaży w dowolnej formie, do czasu zapłaty Wydawcy umówionego wynagrodzenia. Warunki rozwiązania danej umowy po tym fakcie, określać może nadto indywidualnie dana umowa na wykonanie konkretnej usługi/dzieła itd, jeżeli w/w indywidualne warunki zostały przez Strony ustanowione.
 2. W przypadku zawarcia z Wydawcą umowy sprzedaży przez Użytkownika będącego konsumentem, może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili doręczenia konsumentowi towaru, a w przypadku zawarcia umów, których przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres siedziby lub adres email Wydawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument nie musi sporządzić oświadczenia w szczególnej formie, ale może skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wydawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym (pierwotne) koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta. Wydawca informuje, że każdorazowo korzysta z prawa wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 15

RĘKOJMIA, GWARANCJA, PROCEDURA REKLAMACYJNA I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wydawca udziela rękojmi na Sprzedaż w zakresie i na zasadach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych z przedsiębiorcami, o ile szczegółowa oferta na dany towar lub usługę nie stanowi inaczej, wyłącza się odpowiedzialność Wydawcy (sprzedającego) z tytułu rękojmi. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, Wydawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru pozbawionego wad prawnych i fizycznych.
 2. Wydawca udziela gwarancji na Sprzedaż, wyłącznie jeżeli informacja w tym przedmiocie jest wyraźnie i jednoznacznie wskazana w opisie danego produktu lub usługi. Powyższe stosuje się odpowiednio w odniesieniu do ewentualnie udzielonej przez producenta (wykonawcy) odrębnej gwarancji na produkt lub usługę.
 3. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Wydawcę jakichkolwiek usług, mogą być wysyłane w formie papierowej na adres Wydawcy, a to: Grzegorz Nocuń, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą ECOFAN Grzegorz Nocuń, Aleksandria Pierwsza, Dolna, nr 40, 42-274 poczta Konopiska.
 4. Wydawca powinien odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni.
 5. Wydawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o jakich mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 6. Warunki i uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta, określa stosowna karta gwarancyjna. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że roszczenia z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta, kupujący winien kierować bezpośrednio do niego.
 7. W przypadku skorzystania przez przedsiębiorcę z gwarancji producenta na dany towar lub usługę, uprawnienia służące przedsiębiorcy z tytułu ewentualnej odpowiedzialności Wydawcy (sprzedawcy) z tytułu rękojmi lub gwarancji wygasają.

§ 16

DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:
  1. składania zamówienia,
  2. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
  3. rejestracji,
  4. zakładania Konta,
  5. korespondowania z Administratorem,
  6. subskrybowania usług mailingowych (newsletter),

lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, jest: Grzegorz Nocuń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ECOFAN Grzegorz Nocuń, Aleksandria Pierwsza, Dolna, nr 40, 42-274 poczta Konopiska, NIP: 5731360201, REGON: 242948898, biuro@kwiatyupominki.net, tel. 530696918

 1. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Wydawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.
 3. Podmioty, które przekazały Administratorowi swe dane, zwane będą dalej jako Przekazujący.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. nazwisko i imiona Przekazującego,
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit b,
  4. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Przekazującego,
  5. adresy elektroniczne Przekazującego,
  6. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr VATUE.
 5. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym, Wydawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za towar lub usługi świadczone przez Wydawcę, ustalenia geolokalizacji, w przypadku korzystania z funkcjonalności ustalania trasy dojazdu itd. W tym wypadku Wydawca każdorazowo oznacza i wyróżnia te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 6. Wydawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, również inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 7. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, a to:
  1. oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 wyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych Przekazującego.
 9. Przekazujący ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, sprzeciwu i wycofania zgody na ich przetwarzanie, „bycia zapomnianym“, przenoszenia danych oraz wnoszenia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu:
  1. umożliwienia logowania przez Użytkownika do Konta lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
  2. realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: weryfikowania tożsamości Użytkownika, obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.
  3. korespondowania z Przekazującymi, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem komponentu wbudowanego w stronę,
  4. realizowania funkcji planowania trasy dojazdu do siedziby Administratora lub innego miejsca opisywanego na stronie (w szczególności przy użyciu funkcji i mechaniki Google Maps),
  5. korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
  6. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
  7. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych.
 11. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego, w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika, w także po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jedynie pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę, przy czym zgoda ta ma każdorazowo charakter dobrowolny, a oświadczenie o jej ewentualnym udzieleniu będzie wyraźnie wyodrębnione na Stronie.
 12. W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:
  1. usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 274399, NIP: 7792308495
  2. usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
  3. usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
  4. PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
 13. Serwis internetowy Administratora korzysta z systemu Google Analytics, który m.in. w celach statystycznych monitoruje i analizuje zachowanie użytkowników na Stronie, w szczególności poprzez:
  1. monitorowanie ruchu na Stronie i jej podstronach (odnotowywanie faktu odwiedzenia strony, czasu spędzonego na Stronie lub podstronach, daty odwiedzin itd.),
  2. ustalanie rodzaju urządzenia z którego doszło do odwiedzenia strony (smartfon, tablet, komputer itd.),
  3. ustalenie w jaki sposób osoba trafiła na Stronę (bezpośrednie wpisanie adresu, linki, media społecznościowe, hasło wpisane w wyszukiwarkę itd.)
  4. ustalenie kraju, z którego osoba odwiedza Stronę.
 14. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności stosowanej przez osoby trzecie, a w szczególności Google czy operatora usługi Disqus zawarte są m.in. pod linkami:
  1. https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  2. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
  3. https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles  
 15. Korzystanie przez Użytkownika na portalu internetowym Administratora z funkcjonalności i usług oferowanych przez inne podmioty, takich jak: przelewy bezpośrednie (PayU, przelewy24.pl itd.), komentowanie i ocenianie treści zawartych na stronie (Disquss), polubienie, śledzenie, udostępnienie zawartości (Facebook, Google+, Twitter, Instagram itd.), może wiązać się z koniecznością akceptacji regulaminów i polityk prywatności osób trzecich.
 16. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Wydawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox, prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in. procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.
 17. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności.
 18. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, spedycyjne, transportowe, związane z doręczaniem korespondencji i przesyłek (Inpost, Inpost Paczkomaty, Poczta Polska), a także pełnomocnikom i prokurentom, pośrednictwa w zakresie sprzedaży (Allegro). Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa. W szczególności zaś, dane przekazywane są:
 19. Publikując wpisy na stronie internetowej/portalu społecznościowym Administratora, w szczególności w formie opinii/komentarza, Przekazujący wpisy te, jak i udostępniane przez siebie dane czyni publicznymi. Z tego tytułu Przekazującemu nie służą żadne roszczenia o wypłatę wynagrodzenia lub o odszkodowanie.
 20. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 21. Administrator chroni i zabezpiecza przekazane mu dane osobowe, zapewniając do nich dostęp wyłącznie upoważnionym osobom. Administrator stosuje nadto niezbędne środki techniczne, informatyczne, fizyczne i organizacyjne gwarantujące należyte zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator korzysta w szczególności z zabezpieczeń takich jak: szyfrowanie SSL, zapory (firewall), programy antywirusowe, szyfrowanie danych. Administrator informuje, że nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła, które ewentualnie zostało utworzone przez Użytkownika w celu dostępu do usług lub serwisów Administratora.

§ 17

POLITYKA COOKIES

 1. Strona i Wydawca korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach:
  1. usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,
  2. dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,
  3. rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,
  4. tworzenia statystyk,
  5. utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,
  6. reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,
  7. analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,
 3. Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin w aktualnej treści obowiązuje od: 30.12.2019 roku. 
 3. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Wydawca powiadomi o zmianie regulaminu zarejestrowanych Użytkowników. Zmienioną treść Regulaminu stosuje się do umów i zdarzeń zawartych lub zaistniałych po dokonaniu zmiany.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Wydawcę przed zawarciem każdorazowej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Realizując obowiązek ustawowy Wydawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat dostępne są w szczególności pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy – zgodny z załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Grzegorz Nocuń,

prowadzący działalność gospodarczą

pod firmą ECOFAN Grzegorz Nocuń,

Aleksandria Pierwsza, Dolna, nr 40,

42-274 poczta Konopiska,

 

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) :  

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :      

 

- Adres konsumenta(-ów) :

- Nr konta bankowego do zwrotu: 

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


 

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Netykieta serwisu

 

 1. Nie używaj przekleństw.
 2. Nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców.
 3. Nie podszywaj się pod innych.
 4. Nie publikuj ogłoszeń ani reklam! Komentarze nie są też miejscem dla marketingu szeptanego.
 5. Nie spamuj - nie zamieszczaj tego samego komentarza w wielu miejscach.
 6. Nie pisz WIELKIMI literami - w Internecie oznacza to, że krzyczysz.
 7. Ignoruj wypowiedzi innych użytkowników, jeśli są ewidentnie wycelowane wyłącznie w szydzenie, sprawianie przykrości lub prowokujące.  Zjawisko trollingu istnieje, chcielibyśmy jednak utrzymać jakość dyskusji.  Odpowiedzi na prowokujące komentarze zachęcają do dalszej jałowej i niekulturalnej dyskusji.
 8. Uważaj z ironią i sarkazmem! Twoje słowa mogą być dla kogoś niezrozumiałe albo obraźliwe.
 9. Jeśli chcesz zwrócić komuś uwagę, zrób to kulturalnie.

Przejdź do strony głównej
Newsletter
 
Znajdziesz nas
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu